• Standaard

Contactgegevens:

Psychologenpraktijk Essentie
Kochstraat 1-3
9728 KA Groningen

06 46 69 47 47
info@psychologenpraktijkessentie.nl

Contact

Algemene voorwaarden

In mijn Psychologenpraktijk Essentie werk ik principieel vanuit wederzijds vertrouwen, dat is de basis voor succesvolle therapie. Daarmee lijkt het hebben van algemene voorwaarden in tegenstrijd. Het hebben van algemene voorwaarden en het ondertekenen daarvan is inmiddels verplicht. Op 1 april 1995 is de wet WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: geheimhouding van cliëntengegevens, recht op inzage in het eigen dossier, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om cliëntendossiers aan te leggen.

Artikel 1. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Psychologenpraktijk Essentie is gehouden aan de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten zoals de NFG (Nederlandse Federatie Geestelijke gezondheidszorg), het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) deze hanteren.
 2. De cliënt draagt er zorg voor dat de behandelovereenkomst en cliëntgegevens uiterlijk na de eerste sessie aan Psychologenpraktijk Essentie worden verstrekt. 
 3. Psychologenpraktijk Essentie behoudt zich het recht om opdrachtgevers en/of cliënten te weigeren en zal, indien dit het geval is, de reden opgeven.
 4. Psychologenpraktijk Essentie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Psychologenpraktijk Essentie is uit gegaan van door de opdrachtgever en/of cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Psychologenpraktijk Essentie kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 2. Contractduur en opzegging

 1. De overeenkomst tussen Psychologenpraktijk Essentie en opdrachtgever kan door beide partijen op ieder willekeurig moment, zonder opgaaf van redenen worden opgezegd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Annulering

 1. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst door de cliënt. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Psychologenpraktijk Essentie gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen, in verband met de gereserveerde tijd. Indien de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 2. Psychologenpraktijk Essentie behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op voorschrift van een arts).

Artikel 4. Algemene betalingsvoorwaarden van de NFG

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
 2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
 3. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 5. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 6. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Psychologenpraktijk Essentie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door Psychologenpraktijk Essentie verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Psychologenpraktijk Essentie.
 2. De cliënt is voor, tijdens en na de behandeling volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn. Indien er sprake is van ernstig risico gedrag waarbij cliënt of diens omgeving gevaar loopt behoudt Psychologenpraktijk Essentie het recht de therapie te beëindigen in verband met te weinig expertise/behandelmogelijkheden (suïcidaal gedrag, automutilatie en agressie of acting out gedrag kunnen hier onder vallen).
 3. Elke aansprakelijkheid van Psychologenpraktijk Essentie voor bedrijfsschade of andere (in)directe schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6. Persoonsgegevens en privacy

 1. Conform de wettelijke plicht opgelegd door de WGBO is het noodzakelijk dat Psychologenpraktijk Essentie een dossier aanlegt. Het dossier van een cliënt bevat persoonsgegevens, aantekeningen over de geestelijke gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Alleen na expliciete toestemming van cliënt zullen gegevens worden opgevraagd bij een andere zorgverlener en opgenomen worden in het dossier. 
 2. Psychologenpraktijk Essentie doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Psychologenpraktijk Essentie zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke gegevens en zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Alleen uw behandelende therapeut heeft toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen, met expliciete toestemming van de cliënt, gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren of voor het gebruik tijdens waarneming. De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen, na anonimiseren, gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing. Een andere reden van gebruik van uw gegevens kan alleen na expliciete toestemming van de cliënt.
 3. Op facturen worden door Psychologenpraktijk Essentie alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor declaratie bij een zorgverzekeraar vermeld: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, datum van de therapie, verzekering en verzekeringsnummer, een korte omschrijving van de behandeling (code) en de kosten van de sessie. 
 4. Het cliëntendossier blijft conform de WBGO 15 jaar bewaard, archivering vindt versleuteld digitaal plaats en papieren dossiers worden bewaard overeenkomstig de voorschriften van de Gezondheidsraad. Na 15 jaar en eerder alleen op expliciet, schriftelijk, verzoek van de cliënt zal het dossier worden vernietigd.
 5. Door het aangaan van een overeenkomst met Psychologenpraktijk Essentie wordt aan Psychologenpraktijk Essentie, conform lid 1 t/m5, toestemming verleend voor bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
 6. In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Psychologenpraktijk Essentie zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

Artikel 7. Klachtenregeling en geschillenregeling  Wkkgz

Ik doe er alles aan om je op een zorgvuldige en respectvolle manier te begeleiden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Wanneer je ergens onvrede over voelt, dan nodig ik je uit om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Ik sta open voor jouw opmerkingen en zal altijd zoeken naar manieren om er samen met jou uit te komen. Mocht het zijn dat we er samen niet uit komen dan kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NFG, via de volgende link https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

 

PSYCHOLOGENPRAKTIJK ESSENTIE is aangesloten bij:

                   

Contactgegevens:

Psychologenpraktijk Essentie
Kochstraat 1-3
9728 KA Groningen

06 46 69 47 47
info@psychologenpraktijkessentie.nl

Contact
 • Cognitieve gedragstherapie

  Cognitieve gedragstherapie

  Cognitieve Gedragstherapie is een bewezen effectieve en doelgerichte psychologische behandeling voor verschillende psychische

  Lees meer
 • Primal Rebirth Therapie

  Primal Rebirth Therapie

  Primal Rebirth therapie is een lichaamsgerichte groeitherapie, waarbij het innerlijk kind als metafoor centraal staat....

  Lees meer
 • Traumatherapie

  Traumatherapie

  Het begrip trauma gebruiken we niet alleen voor de gevolgen van grote gebeurtenissen zoals een ramp, verlies van een naaste of

  Lees meer
 • Lichaamsgerichte psychotherapie

  Lichaamsgerichte psychotherapie

  Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Emotionele problemen uiten zich vaak ook lichamelijk. Dit vertaalt z

  Lees meer
 • Transpersoonlijke therapie

  Transpersoonlijke therapie

  Transpersoonlijke Therapie is een ervaringsgerichte vorm van therapie met als doel bewustwording. Bewustwording is een.....

  Lees meer
 • Emotionally Focused Therapy

  Emotionally Focused Therapy

  Emotionally Focused Therapy is een nieuwe bewezen effectieve vorm van relatietherapie. Met EFT verbetert de verbondenhei

  Lees meer
 • EMDR

  EMDR

  EMDR is een kortdurende, bewezen effectieve behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een.....

  Lees meer
 • Meditatie

  Meditatie

  Meditatie is een staat van “zijn”. Het is het vermogen om in het hier en nu, zonder oordeel, aanwezig te zijn. Meditatie betek

  Lees meer
 • Mindfulness

  Mindfulness

  Mindfulness betekent volledig bewust zijn van je huidige ervaring. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen met.....

  Lees meer
 • Individuele therapie

  Individuele therapie

  Misschien zoek je hulp voor een specifiek probleem of ben je op zoek naar meer kwaliteit of verdieping in je leven.

  Lees meer
 • Relatietherapie

  Relatietherapie

  Loopt je relatie niet zoals je zou willen? Is er weinig intimiteit? Lukt het niet om met elkaar te communiceren? Of lopen jull

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.